Halanalysen

Kultur- & Fritidsudvalget har behandlet halanalysen. Udvalget forventer en endelig beslutning i oktober i forlængelse af vedtagelsen af Viborg Kommunes budget for 2023 + overslagsårene.

Kultur- & Fritidsudvalget har behandlet halanalysen vedr. investeringer i idræts- og svømmehaller. Udvalget godkendte Idrætsrådets indstilling (se billede herunder) med bemærkning om, at sagen genoptages i forlængelse af Byrådets vedtagelse af budget 2023-2026, idet anmodning om frigivelse af anlægsbevillingen afventer budgetvedtagelsen. Der foreligger således ikke bevillinger til de konkrete projekter.
Udvalget tilkendegiver, at forventede prisstigninger (op til 15 %) på allerede godkendte, men ikke realiserede projekter, anslået 2,1 mio. kr., finansieres indenfor den samlede ramme i puljen til investeringer i idrætshaller og svømmehaller.

Udvalget peger dertil på et opmærksomhedspunkt, idet udvalget gør ansøgere opmærksom på, at der udover midler til ”halanalysen” ikke er afsat midler til større anlægsinvesteringer og nye haller og heller ikke er afsat midler til drifts- og lokaletilskud til nye faciliteter i budgettet for 2022-2025.

Endelig beder udvalget idrætsrådet om at vurdere ansøgning om forøget anlægstilskud til projekt for om- og udbygning af Houlkær Hallen i forhold til halanalysens parametre og problemstilling vedr. forventede prisstigninger siden budgetramme til projektet blev afsat.

Du kan læse hele sagsfremstillingen her OG halanalysen samt indstilling.