Vedtægter


VEDTÆGTER

Vedtægter for Viborg Idrætsråd

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Viborg Idrætsråd. Viborg Idrætsråds hjemsted er Viborg Kommune.

§ 2. Formål

Foreningen er interesseorganisation for idrætsforeningerne i Viborg Kommune. Viborg Idrætsråds overordnede idrætspolitiske mål er primært at støtte og fremme foreningsidrætten i Viborg Kommune. Viborg Idrætsråd vil

 • Fremme idrætslivet i Viborg Kommune ved at arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for foreningsliv og udøvelse af forskellige idrætsgrene
 • Fremme et godt samarbejde mellem medlemsforeningerne
 • Varetage idrættens interesser over for Viborg Kommune, andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere
 • Sikre en fortsat udvikling af idrætten i Viborg Kommune
§ 3. Medlemskab

En forening, der er hjemmehørende i Viborg Kommune, kan optages som medlem af Viborg Idrætsråd, hvis foreningen har idræt som hovedformål. Foreningen skal kunne være medlem af DIF, DGI, DDS eller DFIF.

Anmodning om optagelse i Viborg Idrætsråd skal sendes til Viborg Idrætsråds bestyrelse bilagt:

 • Et eksemplar af foreningens vedtægter
 • En fortegnelse over foreningens bestyrelsesmedlemmer
 • Oplysninger om medlemstal

Viborg Idrætsråds bestyrelse træffer beslutning om, hvorvidt optagelse kan finde sted. Beslutningen kan indankes for repræsentantskabet.

En forening, der fungerer med en overordnet hovedforening i Viborg Kommune, er repræsenteret i Viborg Idrætsråd ved hovedforeningen. Hovedforeningens antal medlemmer er således afgørende for kontingentets størrelse og antallet af repræsentanter i Viborg Idrætsråd.

Eventuelle ændringer i en medlemsforenings vedtægter vedr. formål og opløsningsparagraf sendes til Viborg Idrætsråd til godkendelse. Medlemsforeningen har ansvar for at Viborg Idrætsråd er i besiddelse af foreningens gældende vedtægter og en adresseliste med den siddende bestyrelse. Udmeldelse skal ske skriftligt med 3 mdr. varsel. Ændrer Viborg Idrætsråd sine vedtægter kan udmeldelse i forbindelse hermed ske uden varsel.

§ 4. Kontingent

Kontingentbetaling fra medlemsforeningerne til Viborg Idrætsråd sker efter de af repræsentantskabet godkendte retningslinier.

Ved indmeldelse i første halvår betales fuldt kontingent. Ved indmeldelse i andet halvår betales halvt kontingent i indmeldelsesåret.

En forening er fuldgyldigt medlem, når Viborg Idrætsråds bestyrelse har godkendt foreningens optagelse.

§ 5. Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Viborg Idrætsråds øverste myndighed. Hver medlemsforening har følgende antal stemmeberettigede repræsentanter:

Foreningens aktivitetsmedlemmerAntal repræsentanter
0 – 1002
101 – 3003
301 – 5004
501 – 7005
701 +6

Med aktivitetsmedlemmer forstås antallet af medlemmer, der betaler kontingent i foreningen. Således kan samme personnummer tælle flere gange, hvis personen betaler kontingent for flere forskellige aktiviteter i foreningen.
Hvert repræsentantskabsmedlem har èn stemme. Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde.

Følgende kan deltage ved repræsentantskabsmødet:

 • Medlemsforeningernes stemmeberettigede repræsentanter
 • Viborg Idrætsråds bestyrelse (hvert bestyrelsesmedlem har én stemme uafhængigt af bestyrelsesmedlemmets forening eller andre tilhørsforhold)
 • De af Viborg Idrætsråds bestyrelse inviterede gæster
§ 6. Repræsentantskabsmødet

Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde senest den 15. maj hvert år. Det ordinære repræsentantskabsmøde annonceres mindst 8 uger før. Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger inden mødet. Efterfølgende indkaldes der skriftligt med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Alle medlemsforeninger modtager adgangskort sammen med indkaldelsen. Adgangskortet giver stemmeret. Antallet af adgangskort er lig foreningens antal af repræsentanter, jf. § 5.

Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Konstatering af antal fremmødte repræsentanter

3. Godkendelse af bestyrelsens beretning

4. Godkendelse af Viborg Idrætsråds regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelse og suppleanter

8. Eventuelt
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 6 medlemsforeninger indsender skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes senest 6 uger efter modtagelse af begæring om mødeafholdelse. Der indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Alle medlemsforeninger modtager adgangskort sammen med indkaldelsen. Adgangskortet giver stemmeret. Antallet af adgangskort er lig foreningens antal af repræsentanter, jf. § 5.

Med mindre andet er anført træffes alle afgørelser ved simpelt flertal. En afstemning skal være skriftlig, hvis blot 1 repræsentant ønsker det.

§ 7. Valg af bestyrelsen

På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges en bestyrelse på 9-11 medlemmer. Valget foregår således:

 • Valg af formand. Formanden vælges for 1 år, og er derfor på valg hvert år.
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 5 medlemmer til bestyrelsen på både lige og ulige år. Disse valg er gældende for en 2 års periode.

Hver medlemsforening kan kun være repræsenteret med 1 medlem af bestyrelsen, inklusiv suppleanterne.

Til bestyrelsen kan kun opstilles medlemmer af en forening, der er medlem af Viborg Idrætsråd.

Stemmeproceduren er således, at hver repræsentant kan afgive op til det samme antal stemmer, som der er bestyrelsesmedlemmer på valg. Hver repræsentant kan kun afgive 1 stemme på den samme person ved samme valgrunde.

§ 8. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 9 - 11 medlemmer. Såfremt et eller to bestyrelsesmedlemmer ikke længere er i stand til at varetage sit tillidshverv, kan bestyrelsen arbejde videre frem til og med næste repræsentantskabsmøde, hvor bestyrelsen reetableres med 9 - 11 medlemmer. Hvis 3 eller flere bestyrelsesmedlemmer ikke længere kan varetage tillidshvervet, skal der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor bestyrelsen reetableres med 9 - 11 medlemmer.

Bestyrelsen har ansvaret for Viborg Idrætsråds anliggender og økonomi. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. Hvor intet andet er foreskrevet, træffes afgørelser ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed falder forslaget. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Bestyrelsen bestemmer selv sin organisation og kan ansætte en sportschef og øvrigt personale. Sportschefen står for Viborg Idrætsråds idrætsfaglige udvikling. Sportschefen deltager i bestyrelsens møder som sekretær. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for eventuelle ansættelser samt nærmere regler for kompetencen.

§ 9. Regnskab

Viborg Idrætsråds regnskabsår er kalenderåret. Viborg Idrætsråds regnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

§ 10. Tegningsret

Viborg Idrætsråd tegnes af formanden og et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller sportschefen i forening. Ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, tegnes Viborg Idrætsråd af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt.

§ 11. Eksklusion

Handler en forening mod Viborg Idrætsråds interesser, kan bestyrelsen indstille til eksklusion. Indstillingen behandles på det første ordinære eller ekstraordinære repræsentantskabsmøde, hvor repræsentantskabet træffer afgørelse i sagen. Den pågældende forening har stemmeret.

Bestemmelse om eksklusion kræver, at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 12. Vedtægtsændringer

Bestemmelse om ændring af Viborg Idrætsråds vedtægter kræver, at mindst 25 % af medlemsforeningerne er repræsenteret, og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er 25 % af foreningerne ikke repræsenteret, men forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, skal der afholdes et nyt repræsentantskabsmøde inden 4 uger, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

I tilfælde af vedtægtsændring orienteres Viborg Kommune.

§ 13. Opløsning

Ved Viborg Idrætsråds opløsning, træffer repræsentantskabet beslutning om afvikling af alle aktiver på en sådan måde, at disse tilfalder Viborg Kommune til gavn for idrætsarbejdet. Repræsentantskabet kan bemyndige bestyrelsen til at forestå denne afvikling.

Bestemmelse om opløsning af Viborg Idrætsråd kræver, at mindst 50 % af medlemsforeningerne er repræsenteret, og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er 50 % af foreningerne ikke repræsenteret, men forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, skal der afholdes et nyt repræsentantskabsmøde inden 4 uger, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 14. Vedtægternes ikrafttræden

Nuværende vedtægter er vedtaget på Viborg Idrætsråds stiftende repræsentantskabsmøde den 7. februar 2006 og siden justeret d. 6. maj 2008 og d. 23. september 2008, samt justeret d. 6. maj 2014, hvorefter vedtægterne træder i kraft

Viborg Idrætsråds bestyrelse og dirigenten
Navne og underskrifte