Lokal Covid-19 pulje er åben for ansøgninger

Foreninger kan nu søge støtte i den lokale ”kulturbuffer-pulje”. Formand Preben Jensen glæder sig over, at byrådet har afsat midler til at afhjælpe konsekvenserne af Covid-19.

“Vi har haft en god dialog med politikerne, der har været opmærksomme og lyttende, og vi glæder os over, at byrådet har afsat midler til at hjælpe foreningsidrætten,” forklarer Preben Jensen og konstaterer, at første step er, at foreninger med væsentlige tab i 2020 nu kan søge den lokale hjælpepakke om støtte til manglende indtægter fra f.eks. kontingenter, gymnastikopvisninger, byfester og frivilligt festivalsarbejde.

Foreningsidrætten har også i 2021 været nedlukket i flere måneder. Udendørs idræt begyndte småt 1. marts. Indendørs idræt åbner for børn og unge 21. april. Det betyder, at der stadig er stor usikkerhed om, hvad corona-restriktionerne samlet set vil betyde i 2021.

“De tilbagemeldinger, vi har fået fra vore foreninger, peger på, at de økonomiske udfordringer af nedlukningen i 2021 bliver mere markante. Derfor har vi også aftalt med Kultur- & Fritidsudvalget, at vi fortsat vil have en tæt dialog om Covid-konsekvenser, og at vi genoptager vore drøftelser, når vi har et bedre overblik over de endelige konsekvenser. Det har vi nok først primo 2022,” forklarer Preben Jensen.

Inden da vil næste step være genstart af foreningslivet når samfundet genåbnes – og den politiske anerkendelse af den udfordring hilser formanden med tilfredshed: “Jeg er optimistisk på foreningernes vegne og ser frem til, at puljen også kan ansøges til de mange kreative tiltag, der inviterer medlemmerne tilbage i idrættens fællesskaber.”

Nedenstående er sendt ud til alle foreninger d. 14. april af forvaltningen:

Kultur- og Fritidsudvalget har aftalt med Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der disponeres 1 mio. kr. til uddeling til de folkeoplysende foreninger til afhjælpning af de økonomiske problemer, som foreningerne måtte have i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 og i forbindelse med nedlukningen i første halvår af 2021.

Puljen har to formål:

  • 1: At støtte frivillige folkeoplysende foreninger, hvis økonomiske konsekvenser af Covid-19 er så store, at eksistensgrundlaget er truet, eller foreningen har lidt væsentlige tab. Støtte fra puljen uddeles på baggrund af dokumenterede økonomiske nøgletal og et underskrevet foreningsregnskab.
  • 2: At støtte genstart af foreningslivet, når samfundet genåbnes.

Der kan nu søges om tilskud jfr. punkt 1.
Puljen kan ansøges i perioden 15. april – 30. april 2021.

Der skal i forbindelse med ansøgningen indsendes dokumentation, der viser udviklingen i foreningens nøgletal i perioden 2018 – 2020 og som dokumenterer fald i omsætning, mistede indtægter, det samlede regnskabsresultat og foreningens egenkapital. Regnskab 2020 skal vedlægges ansøgningen som bilag.
Foreningen må gerne angive beløb som ansøges.

Endelig fordeling af tilskud vil dog bero på nøgletal og objektive kriterier for fordeling af evt. corona-tilskud til foreningerne.

Det er en forudsætning, at foreningen har ansøgt de nationale corona-puljer på området, hvor disse måtte være relevante for foreningen.

Det ventes, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til ansøgninger til puljen på mødet den 1. juni 2021 og der kan forventes svar kort herefter.

Find link til ansøgnigsformular her.

Spørgsmål til puljen bedes rettet til folkeoplysning@viborg.dk