SAMARBEJDSAFTALE

Samarbejdsaftale mellem Viborg Idrætsråd og Viborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg.

Indhold Generelle serviceydelser, som Viborg Idrætsråd yder:
• Information om aktuelle idrætstilbud i Viborg Kommune
• Rådgivning, vejledning og information om forhold af betydning for idrætten i Viborg Kommune
• Konsulentydelser vedr. opstart af nye idrætsforeninger i Viborg Kommune
• Konsulentydelser i forbindelse med relevante foreningsbaserede/foreningsrelaterede idrætsrelaterede projekter i Viborg Kommune
• Formidling af relevant information på idrætsområdet til kulturforvaltningen
• Afholdelse af kurser og seminarer om emner af almen interesse for det lokale idræts- og foreningsliv
• Afholdelse af årlige formandsmøder for foreningerne i Viborg Kommune
• Samarbejde med Kulturforvaltningen om afklaring af lokale idrætsmæssige problemstillinger
• Høringspart vedr. idrætspolitiske spørgsmål
• Høringspart i forhold til anlægsinvesteringer indenfor idrætsområdet
• Høringspart i forbindelse med udarbejdelse af temaplaner, kommentarer til lokalplaner, mv.
• Viborg Idrætsråd er forpligtet til at yde service vedr. de her anførte punkter til alle idrætsforeninger i Viborg Kommune Viborg Idrætsråds løsning af særlige opgaver aftales herudover. Eksempler på særlige opgaver er: • Gennemførelse af sportsmesterarrangement i samarbejde med Viborg Kommune
• Gennemførelse af arrangement for unge sportsmestre i Viborg Kommune Øvrige særlige opgaver beskrives og aftales hvert år i særskilt bilag til aftalen. Vedr. økonomien i aftalen fremgår:
Økonomi
Viborg Kommunes budgetramme for tilskud til Viborg Idrætsråd udgør i perioden 2007 – 2010 årligt 1.258.000 kr. (i 2007-prisniveau) og fordeles med kr. 708.000 kr. vedr. ”Generelle serviceydelser” og 550.000 kr. til særlige opgaver, som aftales årligt mellem Viborg Idrætsråd og Viborg Kommune. Budgetrammen reguleres årligt i forhold til Økonomiudvalgets budgetstrategi vedr. op- og nedskrivning af budgetrammer m.v. og under forbehold for Viborg Byråds beslutninger vedr. budgetmæssige forhold. Viborg Kommunes tilskud til Viborg Idrætsråd udbetales i to rater, henholdsvis 1. januar og 1. juli i bevillingsåret. Viborg Idrætsråd fremsender revideret regnskab og budgetoplæg til Viborg Kommunes hvert år senest 30. april. Aftalen åbner mulighed for, at indgå en aftale med yderligere opgavemæssigt og økonomisk indhold. Aftalens længde m.v. er aftalt således:
Aftalens ikrafttræden, opsigelse, mv.
Aftalen træder i kraft med virkning fra 1. januar 2007. Aftalens indholdsmæssige del kan af begge parter opsiges med 12 måneders varsel til udgangen af et kalenderår eller, hvis parterne er enige om at opsige aftalen med forkortet varsel. Aftalen kan løbende genforhandles, hvis parterne er enige om det. Aftalen genforhandles under alle omstændigheder i 1. halvår 2010.